Betingelser for handel

Version 1.4 – April 2017

1. Aftalegrundlag

1.1 Disse betingelser gælder ved erhvervsdrivendes bestillinger og køb hos Rezycl. Parternes abonnementsaftale, Rezycl´s tilbud, Rezycl´s faktura og disse handelsbetingelser udgør det fulde aftalegrundlag.

1.2 Parterne kan afvige fra handelsbetingelserne, men så skal det, der er aftalt og som afviger fra handelsbetingelserne stå anført i abonnementsaftalen. Aftaler og betingelser som ikke er nævnt i abonnementsaftalen tager udgangspunkter i nærværende handelsbetingelser, som så er gældende.

1.3 Ved uoverensstemmelser i aftalegrundlaget har parternes abonnementsaftale, disse handelsbetingelser, Rezycl´s faktura og Rezycl´s tilbud forrang i nævnte rækkefølge.

1.4 Rezycl accepterer alene eventuelle købsbetingelser fra kunden, hvis Rezycl skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem Rezycl´s og kundens betingelser, har Rezycl´s handelsbetingelser forrang, medmindre andet er aftalt i abonnementsaftalen.

2. Indgåelse af abonnementsaftale

2.1 En ordre binder først Rezycl, når kunden har modtaget en skriftlig eller elektronisk underskrevet abonnementsaftale.

2.2 Tilbud fra Rezycl er kun bindende for Rezycl ved modtagelse af overensstemmende accept fra kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.

2.3 Rezycl´s oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. Rezycl er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

3. Levering

3.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering i rimelig tid efter aftaleindgåelsen via Rezycl´s hjemmeside eller Rezycl´s leverandør. Rezycl kan foretage successiv levering og fakturering. Levering er sket, når Rezycl har åbnet for kundens adgang til abonnement/ydelsen eller meddelt kunden, at abonnement/ydelsen står til kundens rådighed. Kundens ønsker om ændringer eller tillægskøb kan forlænge den samlede leveringstid.

3.2 Rezycl kan tilbyde levering, installering og oprettelse mod betaling.

4. Priser

4.1 Priser er anført ekskl. leveringsomkostninger, gebyrer, moms og andre afgifter. Indtil levering er sket, kan Rezycl forhøje priserne som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og andet uden for Rezycl´s kontrol.

4.2 Prisen for softwaren/ydelsen og abonnement følger Rezycl´s gældende prisliste, medmindre andet er aftalt i købsaftalen.

4.3 Prisen der er oplyst ved aftalens indgåelse kan – udover de situationer nævnt i punkt 4,1 – fra Rezycl side ændres med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af produktet.

5. Betaling

5.1 Medmindre andet aftales skriftligt, sker betaling af evt. oprettelsesgebyr ved ordreafgivelsen.

5.2 Ved betaling af løbende ydelser/abonnement (f.eks. betaling pr. beholder/infokort) – godkender kunden, at Rezycl er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Rezycl må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (uge eller måned), så længe aftalen løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Rezycl er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på beløbet for den foregående periode, medmindre andet er aftalt i abonnementsaftalen.
Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

5.3 Kunden forpligtiger sig til, at modtage faktura fra Rezycl elektronisk, f.eks. via mail eller direkte i økonomi system, med mindre andet aftales skriftligt.

5.4 Det er muligt for kunden at tilkøbe andre ydelser, såsom indlæggelse af historiske data. Prisen for disse ydelser aftales fra gang til gang og er afhængig af opgaves omfang. Betalingen for disse ydelser sker ved førstkommende ultimo måned, medmindre andet aftales skriftligt.

5.5 Såfremt kunden ikke har et betalingskort til betaling af ydelsen sendes faktura ultimo hver md, hvor betalingsfristen er netto kontant + 8 dage. Ved denne betalingsform tillægges eventuelt et faktureringsgebyr jvf. gældende prisliste.

5.6 Afregningen sker pr. beholder/infokort registreret i systemet efter den til enhver tids gældende prisliste, medmindre andet aftales skriftligt. Prislisten er tilgængelig på www.rezycl.com.

5.7 Det er kundens ansvar, at det antal beholder/infokort der er registret i systemet på kunden er korrekt, samt at fordelingen mellem ”faste” og ”på tilkald” ligeledes er korrekt. Kunden har ansvaret for, at vedligeholde oplysningerne løbende, så de er korrekte.

5.8 Efter forfald forrentes Rezycl´s krav med den til enhver tid gældende procesrente i henhold til Renteloven. Kunden kan ikke modregne i Rezycl´s betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden fra betaling ved forfald. Ved betaling med kreditkort tillægges evt. et kort- og administrationsgebyr.

6. Opsigelse/ophævelse

6.1 Indgåede aftaler er gældende, indtil de opsiges af Rezycl eller kunden. Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel fra Rezycl´s side og med 6 måneders varsel til udløb af et kalenderår fra kundens side.

6.2 Hvis kunden undlader, at betale en forfalden faktura seneste 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav – pr. brev eller mail – fra Rezycl har Rezycl ud over rente efter punkt 5.3 ret til at
i) ophæve salget af det/de software, serviceydelser og abonnement som betalingsforsinkelsen vedrører.
ii) ophæve salget af det/de software, serviceydelser og abonnement som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Ejendomsforbehold og Rezycls immaterielle rettigheder

7.1 Bortset fra en ikke-eksklusiv brugsret opnår kunden ikke ejendomsret, ophavsret eller nogen anden immaterial ret til softwaren. Rezycl beholder ejendomsretten til det leverede software.

7.2 Alle rettigheder vedrørende Rezycl´s software, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer alene Rezycl. Alle ophavsrettigheder, varemærke, designrettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Rezycl´s software og Rezycl tilkommer alene Rezycl.

7.3 Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.

7.4 Rezycl har ejendomsretten på de opsamlede data der genereres i systemet.

7.5 Kunden kan fra ophør af samarbejdet med Rezycl og indtil 6 mdr. herefter få en kopi af de rå-data der vedrøre kunden.

7.6 Enhver krænkelse må forventes, at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.

8. Reklamation, returnering og mangler

8.1 Rezycl giver ingen garanti i forhold til den solgte software/ydelse og abonnement, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod Rezycl

8.2 Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra Rezycl eller Rezycl´s leverandører, udgør ikke en mangel, og mangels kravet bortfalder ved udførte ændringer eller fejl indgreb i softwaren/ydelsen.

8.3 Ved mangler kan Rezycl omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod Rezycl. Er en reklamation uberettiget, kan Rezycl fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning.

9. Produktansvar

9.1 Rezycl er ikke ansvarlig for person-, tings- og bygningsskade forårsaget af den solgte software/ydelse, eller for skade på produkter, hvori Rezycl´s software/ydelse indgår, medmindre Rezycl har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. desuden ansvarsbegrænsningen i pkt. 10.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Rezycl er ikke ansvarlig for leverandørfejl eller -svigt. Krav mod Rezycl, fx pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at Rezycl har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.2 Rezycl er ikke ansvarlig for, at software, serviceydelserne og abonnementet opfylder lovgivningen eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, med mindre parterne har aftalt noget andet skriftligt.

10.3 Rezycl er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internettet, Rezycl´s servere, hardware eller software.

10.4 Rezycl er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder mistet avance, goodwill, produktionstab, indtægter, forretningsmuligheder, tab af data, oplysninger mv. Endvidere er Rezycl under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, samt andre forhold Rezycl ikke har indflydelse på.

10.5 Såfremt Rezycl måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskravet under ingen omstændigheder og uanset størrelsen af et lidt tab overstige kr. 10.000,-.

11. Fortrolighed

11.1 Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Rezycl´s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelig.

11.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Rezycl´s fortrolige oplysninger som beskrevet i punkt 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Parternes forpligtelser efter punkt 11.1 – 11.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11.4 De data der genereres i systemet mellem vognmand og dennes kunder er fortrolige og udleveres ikke til 3-mand. Dog vil Rezycl kunne videreføre de statistiske data på vognmandens kunde/er såfremt denne/disse vælger at skifte leverandør.

11.5 Rezycl forbeholder sig dog ret til, at videregive oplysninger i det omfang, det kræves af lovgivningen, offentlige myndigheder eller domstolene. Rezycl vil således alene gøre brug af oplysningerne til interne formål i Rezycl eller hermed koncernforbundne selskaber.

11.6 Rezycl forbeholder sig dog ret til, at anvende oplysningerne i anonymiseret form, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger med videre.

12. Datasikkerhed

12.1 Rezycl opbevare og håndtere data efter dansk lovgivning.

13. Markedsføring

13.1 Medmindre andet aftales skriftligt har Rezycl tilladelse til, at benytte kundes navn og logo på Rezycl´s hjemmeside og markedsføringsmateriale som reference.

14. Forbehold for trykfejl og fejlskrift

14.1 Rezycl tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.

15. Tvister

15.1 Tvister mellem kunden og Rezycl afgøres efter dansk ret ved Rezycl´s hjemting, dog kan Rezycl vælge at anlægge sag ved kundens hjemting.